OPP Logo

English

OPP.com and the OPP shop are currently undergoing routine maintenance and unfortunately will be unavailable during this time.

We expect normal service to be resumed at 29/09/2016 23:59BST.

The next update to this message will be before 29/09/2016 23:45BST.

Nederlands

OPP.com is op dit moment niet beschikbaar wegens routine onderhoud.

OPP verwacht dat de site 29/09/2016 23:59BST weer als normaal zal functioneren

De volgende update op deze boodschap zal op 29/09/2016 23:45BST zijn

Deutsch

OPP.com ist derzeit nicht verfügbar wegen laufenden Wartungsarbeiten.

OPP erwartet, daß normaler Betrieb wieder um 29/09/2016 23:59BST aufgenommen wird.

Die nächste Aktualisierung zu dieser Meldung kommt am 29/09/2016 um 23:45BST.

Français

OPP.com est actuellement en cours de maintenance et ne peut être utilisé durant cette période.

Nous devrions pouvoir rétablir l’accès au site à partir du 29/09/2016 à 23:59BST.

La prochaine mise à jour de ce message interviendra avant le 29/09/2016 à 23:45BST.

Dansk

OPP.com og OPP butik er desværre ikke i øjeblikket tilgængeligt pga. vedligeholdelse.

Vi forventer normal service vil blive genoprettet d. 29/09/2016 kl. 23:59BST.

Næste opdatering af denne meddelelse vil ske inden d. 29/09/2016 kl. 23:45BST.

Русский

OPP.com и opp магазин, к сожалению, на данный момент недоступны (плановое техобслуживание)

Мы планируем восстановить работу сайта 29/09/2016 в 23:59BST.

Дополнительная информация о этом сообщении будет доступна до 29/09/2016 в 23:45BST.

UK/International
Belgium (NL)
Denmark
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Spain
+44 (0)1865 4045610
02 710 6234
80 88 32 90
08 20 80 44 53
01 803 000 768
01 295 6443
848 800 630
020 20 13 757
901 810 008
0800-1800 GMT/BST
0900-1900 CET/CEST
0900-1900 CET/CEST
0900-1900 CET/CEST
0900-1900 CET/CEST
0800-1800 GMT/BST
0900-1900 CET/CEST
0900-1900 CET/CEST
0900-1900 CET/CEST