Aanmelden

Registreren

Door een account aan te maken bij opp.com heeft u toegang tot alle producten en hulpmiddelen waarvoor u gekwalificeerd bent. U zal ook sneller af kunnen rekenen en uw orders opvolgen.

Zodra u zich aangemeld heeft, is het eenvoudig om over 
te schakelen van opp.com naar OPPassessment met behulp 
van de menuknop hierboven.

U zal automatisch aangemeld worden bij uw OPPassessment beheerdersite.

Als u nog geen opp.com account heeft, 
krijgt u toegang tot OPPassessment via deze link.